Dyslexie is meer dan een leesproblemen. Uit een recent onderzoek komt naar voren dat het ook verandert hoe een jongere denkt over zelfmoord. Adolescenten met dyslexie blijken er namelijk vaker dan mensen zonder leesstoornis aan denken om zelfmoord te plegen.

19% van de bijna 100 onderzochte studenten met leesmoeilijkheden dacht aan zelfdoding of had pogingen ertoe ondernomen, tegenover 5% van de studenten zonder leesproblemen.

De onderzoekers denken dat de veranderingen die je door moet maken bij het opgroeien tot volwassene nog moeilijker kunnen zijn voor jongeren met leerstoornissen. Door de leerproblemen ontstaat er meer twijfel over opleidingsmogelijkheden en banen. Ook leiden de slechte cijfers op school vaak tot gevoelens van angst en depressiviteit of pestgedrag. Het komt erop neer de adolescent met ernstige leesproblemen te maken krijgt met veel teleurstellingen.

Die frustratiegevoelens zijn het best te bestrijden door zo vroeg als dat kan de leerproblemen te erkennen. De kinderen en jongeren moeten geïnformeerd worden over hun leesproblemen en de moeilijkheden die ze kunnen gaan tegenkomen. Via goede informatie moet toegewerkt worden naar acceptatie van de gevolgen van de dyslexie.

Onderzoekers zijn het nog altijd niet met elkaar eens over de definitie van dyslexie, maar dat doet er niet toe: is er een leesprobleem, dan moet daaraan worden gewerkt. Hoe vroeger de diagnose dyslexie er is, hoe beter. Ook werken aan leesmotivatie is altijd waardevol. Als een kind met dyslexie leesplezier ontdekt, is hij gemotiveerd om door te zetten.

(Bron: ABC-news)