Op 15 november 2004 is de website www.pratenonline.nl van start gegaan om online professionele hulp te geven aan jongeren met depressieve klachten.

Zo laagdrempelig mogelijk, gratis en eventueel anoniem. De Stichting Tieners on Line nam hiertoe het initiatief.
Aanleiding tot het ontstaan van de website is het grote aantal jongeren met depressieve klachten (meer dan 50.000) dat onvoldoende de weg vindt naar de reguliere hulpverlening. Deze leeftijdsgroep schaamt zich om hulp te zoeken of loopt op tegen lange wachtlijsten.http://www.pratenonline.nl is tot stand gekomen mede dankzij sponsoring door de St. Centraal Fonds RVVZ.

Op de website vinden jongeren informatie over wat kan helpen bij depressieve klachten, wie kan helpen, en een verhaal voor jongeren die zelfmoord overwegen. Ook is er een forum, onder de naam “dump & deel”.

De chat vormt het speerpunt van de site. Om in aanmerking te komen voor de chat doet de jongere een korte test, waarmee een redelijk vermoeden van depressiviteit vastgesteld kan worden. Boven een bepaalde score is aanmelding voor een chatgesprek mogelijk. Via een beveiligd systeem kunnen afspraken gemaakt worden tussen de jongere en de hulpverlening.Alle hulpverleners van PratenOnline werken op basis van principes en uitgangspunten van de Oplossingsgerichte Therapie en zijn aangesloten bij het Netwerk voor Oplossingsgericht Werkenden.Jongeren blijken veelvuldig gebruik te maken van de chathulpverlening. De site wordt meer dan 200 maal per dag wordt bezocht en er vinden 25 chats per week plaats.

Uit vragen aan jongeren na de eerste chat komt naar voren dat zij deze manier van hulpverlening goed zien zitten. Na afloop van elke chatsessie geeft de jongere op een schaal van 0 tot 10 aan, hoe nuttig deze chatsessie was. De toegekende beoordelingscijfers zijn meestal 7 of hoger.

Bij een laatste chatsessie beantwoordt 82% van de jongeren de vraag: “Alles bij elkaar genomen, zou je zeggen dat je doel bereikt is?” met JA. Bij een nee-antwoord wordt vervolgens gevraagd: “Zou je kunnen zeggen dat er enige vooruitgang is gemaakt in de richting van dat doel?” Het antwoord op deze vraag is tot nu toe unaniem JA.Tijdens de chats geven jongeren er blijk van het prettig te vinden dat er door de hulpverleners echt geluisterd wordt. De hulpverlener gaat in op wat de cliënt zegt en laat oordelen en ongevraagde adviezen achterwege.

Tevens geven zij aan hoe belangrijk het voor hen is dat het chatten anoniem is, dat het gratis is, en dat er niets doorverteld kan worden aan ouder(s).

Overigens is een nadeel van deze laagdrempeligheid dat jongeren soms gemakkelijk lijken weg te blijven van afspraken.De jongeren merken tijdens de chats door de oplossingsgerichte manier van vragen dat ze op verschillende manieren naar problemen kunnen kijken wat het perspectief op oplossingen vergroot.

Jongeren worden soms doorverwezen naar het reguliere hulpverleningscircuit en andersom worden jongeren door BJZ of GGZ doorverwezen naar PratenOnline.

Copyright © 2016 Frank Ruiters & Juglen Zwaan