De ouder-kind relatie op het moment dat het kind naar de basisschool gaat, bepaalt mede het gedrag van het kind op 9-jarige leeftijd.Bij 267 jongens en meisjes is vanaf het moment dat zij in de kleuterklas zaten gedurende een aantal jaren de relatie tussen de ouder-kind relatie, waarbij gekeken is naar warmte, communicatie en betrokkenheid, op 5-jarige leeftijd en gedragsproblemen bij het kind op 9-jarige leeftijd onderzocht.Een hoge mate van warmte, communicatie en betrokkenheid van de ouder bleek samen te hangen met minder gedragsproblemen bij het kind op 9-jarige leeftijd. Het op jonge leeftijd opbouwen van een positieve relatie met het kind, blijkt daarmee een beschermingsfactor voor de ontwikkeling van latere gedragsproblemen, zoals spijbelen, drugsgebruik en delinquentie, te zijn. Het praten met en luisteren naar kinderen en het tonen van interesse en betrokkenheid kan bijdragen aan een goede ouder-kind relatie, aldus de onderzoekers. (Child Development, september/oktober, 2005)