Gebruikersavatar
Minerva
Berichten: 17643
Lid geworden op: 28 aug 2006 21:04
Locatie: Breda
Contacteer: Website Google+ Twitter

Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Dit is het (concept) formulier wat gebruikt gaat worden of al wordt bij de de politie inzake huiselijk geweld om te bepalen ofdat de pleger een huisverbod moet krijgen (dus uit het huis gezet wordt tijdelijk). Het is de bedoeling dat de situatie wordt getoetst aan de hand van dit formulier om de ernst en dreiging ervan te kunnen inschatten.

http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/belei ... ie_2_1.pdf

Het leek me wel handig om de punten hier te vermelden (heb het stuk van internet gehaald). Ik lees regelmatig dat mensen bepaalde signalen niet opvangen of weg rationaliseren. Slachtoffers maar ook omstanders bagatelliseren het of maken het minder ernstig dan het is omdat men bang is om te handelen. Ik wil hierbij laten zien wat de risico's zijn, de signalen zijn en wanneer het nodig is om de politie en/of hulpinstanties in te schakelen.

Het voorkomen of beperken van de schade m.b.t. huiselijk geweld is belangrijk omdat het familiedrama's voorkomt en ook latere trauma's bij ex partners maar vooral ook bij kinderen.

Inleiding
Risicotaxatie instrument Huiselijk Geweld


Waar kijkt u naar?
Met het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) beoordeelt u als Hulpof? cier van Justitie (HovJ) of er bij
deze situatie van (mogelijk) huiselijk geweld een huisverbod wordt opgelegd. Met behulp van het RiHG verzamelt
u informatie over drie zaken: (1) de mogelijke pleger van huiselijk geweld, (2) het verloop van het geweldsincident
en (3) gezinsachtergronden.

In het totaal beoordeelt u 20 signalen.

Hoe werkt het instrument?
Bij ieder signaal wordt een aantal punten genoemd waar naar gevraagd of gekeken kan worden. De punten
bij de verschillende signalen zijn niet uitputtend. Ze zijn bedoeld als aandachtspunten.

Er gelden twee vuistregels
• Bij sommige signalen zijn de daaronder genoemde punten ongeveer van gelijke orde.
Hoe meer punten u in het incident terugziet, hoe duidelijker het signaal (= sterker).
• Bij sommige signalen nemen de daaronder genoemde punten in ernst toe.
(Dit is aangeduid met het volgende symbool: ) Hoe meer van de laatste punten u in het incident terugziet,
hoe duidelijker het signaal (= sterker).
U geeft voor ieder signaal op grond van het beeld dat u zich heeft gevormd een oordeel. Dat kan door één
van de symbolen ( = ‘sterk signaal’, = ‘matig signaal’ of = ‘zwak of geen signaal’) te omcircelen.
Drie beoordelingsmomenten

Er zijn drie momenten waarop u de tussenstand opmaakt. Dat wordt precies aangegeven in het RiHG. U moet dan de
symbolen met dezelfde kleur optellen. Op basis hiervan volgt een (tussen)oordeel. Aan het eind van het RiHG volgt
het beslismoment over het eventueel opleggen van een huisverbod.

LET OP: voor een juiste risicotaxatie dienen alle pagina’s ingevuld te worden!
Het RiHG vormt de formele basis op grond waarvan een huisverbod al dan niet wordt toegekend. Het is daarom
absoluut noodzakelijk dat u het RiHG volledig invult.

Gegevens
Naam HovJ: Politieregio, bureau / afdeling / team:
Datum incident: Adres waar incident geconstateerd:
Naam en geboortedatum slachtoffer:
Naam en geboortedatum (mogelijke) pleger: = sterk signaal
= matig signaal
= geen/zwak signaal

Eerste screening:
De (mogelijke) pleger van huiselijk geweld
1. Antecedenten & incidenten (op basis van politieregistratie)
Waar kijkt u naar?
_ Registraties (HKS) en mutaties geweld
_ Registraties (HKS) en mutaties zeden
_ Registraties (HKS) en mutaties wapengerelateerd
_ Registraties (HKS) en mutaties overig

Beoordeling:
LET OP!: Registratie (HKS) / mutaties geweld én zeden = 2x rood

2. Mate van aanspreekbaarheid
Waar kunt u naar kijken?
_ Volledig in de war
_ Apatisch, zich extreem afsluiten
_ Gewelddadig, onhandelbaar, niet te corrigeren
_ (tegen slachtoffer of derden zoals de politie)
_ Extreem jaloers tegenover slachtoffer
_ Dreigementen om zichzelf wat aan te doen of zichzelf
_ Daadwerkelijk verwonden

Beoordeling:

3. Riskante gewoonten: alcohol en/of drugs
Waar kunt u naar kijken?
_ Signalen wijzend op verslaving of excessief gebruik alcohol
_ Signalen wijzend op verslaving of excessief gebruik soft drugs
_ Signalen wijzend op verslaving of excessief gebruik hard drugs
_ Onder behandeling (geweest) voor verslaving
_ Op het moment fors gedronken (of sterk vermoeden)
_ Op het moment drugs gebruikt (of sterk vermoeden)
Beoordeling:

TOTAAL AANTAL

Eerste beoordelingsmoment Kruis het vakje achter uw beoordeling aan
twee of meer signalen = hoog risico
Eén signaal en twee signalen = risico
Overwegend signalen = geen/laag risico
Beoordeling overnemen
bij eindbeslissingTweede screening:
Het verloop van een (gewelds)incident

4. Bedreiging (Let op: neemt in ernst toe)
Waar kunt u naar kijken?
_ Verbaal (schelden, schreeuwen)
_ Dreigen met fysiek geweld
_ Dreigen met wapen
_ Dreigen met doden
Beoordeling:

5. Psychisch geweld
Waar kunt u naar kijken?
_ Slachtoffer onder druk zetten door:
_ Geweld tegen kinderen en/of huisgenoten
_ Geweld tegen huisdieren
_ Vernielen (dierbare) eigendommen van het slachtoffer
_ Slachtoffer vernederen of dwingen iets tegen de wil te doen
Beoordeling:

6. Lichamelijk geweld
Waar kunt u naar kijken?
_ Duwen, schoppen, stompen, haren trekken
_ Zware kneuzingen, brandwonden, gebroken ledematen (dokter)
_ Verwonden met wapen
_ Verwurging
Beoordeling:

7. Seksueel geweld
Waar kunt u naar kijken?
_ Verkrachting of aanranding
_ Gedwongen sex of prostitutie
_ (Vermoeden van) kindermisbruik
Beoordeling:

8. Zwaarte van de intimidatie
Waar kunt u naar kijken?
_ Geweld is willekeurig en volstrekt zonder aanleiding
_ (Dreiging van) plotselinge, extreme uitbarsting van geweld
_ Zwaar fysiek geweld (al dan niet met ernstig letsel)
_ Slachtoffer is totaal niet weerbaar
Beoordeling:

9. Geweldsontwikkeling
Waar kunt u naar kijken?
_ De zwaarte van het geweld is de laatste jaren toegenomen
_ De frequentie van geweld is de laatste jaren toegenomen
Beoordeling:

10. Wapens
Waar kunt u naar kijken?
_ In bezit van vuurwapen
_ In bezit van wapenvergunning
_ Gebruik van slagwapen, steekwapen of (nep-)vuurwapen
_ Gebruik van ‘toevallige’ wapens (servies, asbak, keukenmes)
Beoordeling:

11. Gevaarsniveau wapengebruik (Let op: neemt in ernst toe)
Waar kunt u naar kijken?
_ Ermee dreigen
_ Ermee gooien van een afstand
_ Het slachtoffer er direct mee verwonden (direct fysiek contact)
_ Bewuste (bedoelde) verwonding slachtoffer
(min of meer met voorbedachte rade)
Beoordeling:

12. Aanwezigheid van kinderen
Waar kunt u naar kijken?
_ Kinderen getuige van geweld
_ Kinderen apathisch, huilen of schrikachtig
_ Geweld gepleegd tegen kinderen (alle vormen)
_ Kinderen gewond
_ Ondertoezichtstelling en/of andere kinderbeschermingsmaatregel
Beoordeling:

13. Geweldsverwachting
Waar kunt u naar kijken?
_ Slachtoffer vreest toekomstig geweld
Beoordeling:

14. Rechtvaardiging achteraf (Let op: neemt in ernst toe)
Waar kunt u naar kijken?
_ Berouw tonen, maar zich verschuilen achter externe oorzaken
_ Ontkennen/minimaliseren van het geweld
_ Rechtvaardigen (normaal vinden van) geweld
Beoordeling:
TOTAAL AANTAL

Tweede beoordelingsmoment Kruis het vakje achter uw beoordeling aan
Twee of meer signalen = hoog risico
Eén signaal en zes of meer signalen = risico
Overwegend signalen = geen/laag risico
Beoordeling overnemen
bij eindbeslissing

Derde screening:
De (gezins)achtergronden

15. Spanning door werkgerelateerde problemen
Waar kunt u naar kijken?
_ (Langdurige) werkloosheid
_ Recent ontslag/dreiging ontslag
_ Problemen rondom WAO of WW uitkering
_ Spanningen op het werk
Beoordeling:

16. Spanning door ?nanciële problemen
Waar kunt u naar kijken?
_ Veel schulden
_ Financieel niet kunnen rondkomen
_ Vermoeden van een gokprobleem
Beoordeling:

17. Spanning door familie- en relatieproblemen
Waar kunt u naar kijken?
_ Problemen met kinderen uit een eerdere relatie
_ Niet accepteren van een zwangerschap
_ Onenigheid over opvoeding kinderen
_ Gedragsproblemen bij kinderen (bijvoorbeeld huilbaby’s)
_ Lopende echtscheidingsprocedure
_ Overige relatieproblemen
_ Problemen rondom verblijfsvergunning
Beoordeling:

18. Sociaal isolement door beperkte vrienden- / kennissenkring
Waar kunt u naar kijken?
_ Contacten strikt beperken (binnen eigen cultuur of geloof)
_ Contacten met buitenwereld alleen via pleger huiselijk geweld
_ Verbieden van contact met vrienden of bekenden
Beoordeling:

19. Sociaal isolement door rollenpatroon
Waar kunt u naar kijken?
_ Pleger controleert ? nanciën (of bijvoorbeeld paspoort)
_ Slachtoffer heeft geen zeggenschap binnenshuis
_ Slachtoffer mag niet/amper buitenshuis komen
Beoordeling:

20. Sociaal isolement door onaangepast gezin:
Waar kunt u naar kijken?
_ Er is geen contact te maken met het gezin
_ Geschillen met anderen worden door ruzie/geweld opgelost
_ Binnen het gezin is er veel ruzie
_ Antecedenten slachtoffer
_ Antecedenten andere gezinsleden
_ Sociaal isolement door excessief middelengebruik/verslaving
Beoordeling:

TOTAAL AANTAL

Derde beoordelingsmoment huisverbod Kruis het vakje achter uw beoordeling aan
Twee of meer signalen = hoog risico
Eén signaal en drie of meer signalen = risico
Overwegend signalen = geen/laag risico

Eindbeslissing Neem hier het resultaat over van de drie beoordelingsmomenten
Eerste beoordelingsmoment: hoog risico risico laag/geen risico
Tweede beoordelingsmoment: hoog risico risico laag/geen risico
Derde beoordelingsmoment: hoog risico risico laag/geen risico
- Een of meerdere beoordelingsmomenten met hoog risico is huisverbod
- Alle drie de beoordelingsmomenten met risico is huisverbod
Uiteindelijk oordeel huisverbod: ja / nee

Toelichting
Ondertekening
Naam en dienstnummer:
Datum:
Inzicht als Uitweg..

Gebruikersavatar
Minerva
Berichten: 17643
Lid geworden op: 28 aug 2006 21:04
Locatie: Breda
Contacteer: Website Google+ Twitter

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

Wat is kindermishandeling ?

Onder kindermishandeling wordt verstaan:
'Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen, ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.'

De definitie omvat verschillende vormen van kindermishandeling:

Lichamelijke mishandeling
Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, of schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door slaan, schoppen, knijpen, door elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking, vergiftiging. Ook een uitgevoerde of dreigende meisjesbesnijdenis valt onder kindermishandeling.

Lichamelijke verwaarlozing
Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft, zoals goede voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne en benodigde medische verzorging.

Psychische of emotionele mishandeling
Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, achterstellen, het verbieden met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen. Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder.

Psychische of emotionele verwaarlozing
Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging.

Seksueel misbruik
Seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij leeftijd of ontwikkeling, of seksuele handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het betasten van het lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden. Ook het tonen van pornografisch materiaal aan een kind valt onder seksueel misbruik.
Meestal gaat het om een combinatie van bovenstaande vormen. Jaarlijks zijn in Nederland naar schatting 100.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Het gaat om kinderen in alle leeftijden, om jongens en meisjes met de meest uiteenlopende achtergronden. Kindermishandeling is een beladen begrip. Ouders mishandelen hun kinderen vaak niet met opzet, maar omdat het hun niet lukt om hun kinderen de zorg te geven die ze nodig hebben.

Bron: AMK

Voor verdere info: http://www.amk-nederland.nl/overhetamk. ... melden.php
Inzicht als Uitweg..

Gebruikersavatar
Minerva
Berichten: 17643
Lid geworden op: 28 aug 2006 21:04
Locatie: Breda
Contacteer: Website Google+ Twitter

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

Definitie huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis).

Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat plegers de meest kwetsbare personen kiezen, als slachtoffer. Een ander kenmerk van huiselijk geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaar’s leef- en woonomgeving. Hiermee hangt samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter heeft en er een hoog recidiverisico is. Geweld in het gezin gaat vaak met andere problematiek gepaard, zoals spanningen tussen echtgenoten, werkloosheid of verslaving.

Enkele termen vragen om verduidelijking.

Geweld: aantasting van de persoonlijke integriteit in de vorm van lichamelijk of seksueel, en/of geestelijk geweld. Het geweld kan variëren van een enkele klap, trap of schop met letsel als gevolg tot systematisch frequent en langdurig geweld met blijvend lichamelijk letsel als gevolg.

Huiselijke kring: de dader is een (ex-)partner, gezinslid, familielid of huisvriend. Huisvrienden zijn personen die een vriendschappelijke band onderhouden met het slachtoffer of iemand uit de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer en het slachtoffer in de huiselijke sfeer ontmoeten.

Slachtoffer(s): iemand die door de gevolgen van bepaalde handelingen of gebeurtenissen wordt getroffen.

Slachtoffers van huiselijk geweld: personen die het geweld ondergaan of ervaren, veroorzaakt door hen die tot de huiselijke kring behoren. Zoals vrouwen en mannen die door hun (ex-)partners worden mishandeld, kinderen die door hun ouders of huisvrienden worden mishandeld of misbruikt. Maar ook ouders of ouderen die door hun kinderen of verzorgenden worden mishandeld. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld - en niet direct het slachtoffer - worden toch aangemerkt als slachtoffers, omdat alleen al het als kind getuige zijn van vormen van geweld in huis kan leiden tot traumatische gevolgen.

Pleger of dader: iemand die een strafbaar feit pleegt, iemand die een misdrijf pleegt.

Bron: Huiselijk Geweld . NL
http://www.huiselijkgeweld.nl/index
Inzicht als Uitweg..

Gebruikersavatar
Minerva
Berichten: 17643
Lid geworden op: 28 aug 2006 21:04
Locatie: Breda
Contacteer: Website Google+ Twitter

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

Info steunpunt Huiselijk Geweld NL:

Ben je slachtoffer ?

Misschien wil je niet toegeven dat het jou overkomt. Misschien hoop je dat het vanzelf weer overgaat, dat het na vandaag niet meer gebeurt. Misschien vind je dat het je eigen schuld is. Als je te maken krijgt met huiselijk geweld, verzin je vaak van alles om het goed te praten. Maar huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Jij kunt zelf iets doen. Daarom is het goed om contact met ons op te nemen. Daarmee help je jezelf. En ook de ander.

Wat we doen als je belt
De eerste stap naar een oplossing voor huiselijk geweld is erover praten. Als je belt, nemen we de tijd om naar jouw verhaal te luisteren. We nemen je serieus en samen zoeken we naar een oplossing. Soms zijn onze adviezen genoeg om zelf verder te kunnen. Soms is het verstandig om professionele hulp te zoeken.

Wat is huiselijk geweld precies?
Word je geslagen? Word je uitgescholden? Worden je dingen verboden? Word je bedreigd of gestalkt? Moet je tegen je zin seks hebben of je geld afgeven? En is je partner, je vriend(in) of je ex daar verantwoordelijk voor? Of een van je kinderen, een familielid of een (huis)vriend? Dan ben je slachtoffer van huiselijk geweld. Misschien denk je dat het je eigen schuld is. Je voelt je onzeker en je schaamt je dat het jou overkomt. Maar huiselijk geweld kán niet en mág niet. Het is strafbaar. Je hebt het recht om voor jezelf op te komen en je eigen leven in de hand te nemen.

Iemand die huiselijk geweld pleegt, vertoont vaak het volgende gedrag. Hij of zij…
is snel jaloers
is eerst agressief en dan weer heel lief
behandelt je als zijn of haar bezit
maakt thuis dingen kapot
belooft steeds dat het niet meer gebeurt
slaat je, of zegt je te willen slaan
laat je dingen doen die je niet wilt, ook seksueel
vernedert je waar anderen bij zijn
wil jou op allerlei manieren laten weten wie de baas is
wil altijd weten waar je bent en wat je doet


Je bent niet de enige die met huiselijk geweld te maken heeft. Lees de persoonlijke verhalen van anderen.

Waarom is het goed om te bellen?
Het is áltijd goed om te bellen. Ook als je je afvraagt of wat je thuis meemaakt normaal is. Of als je je zorgen maakt over je kinderen. Huiselijk geweld kán niet en mág niet. Bel daarom altijd. Wij helpen je de situatie te veranderen.

Bellen kan veilig
Je kunt ons veilig bellen. Ons 0900-nummer is afgeschermd en daarom niet terug te vinden op je telefoonrekening. Ook achteraf zal niemand weten dat je ons gebeld hebt. Let er wel op dat je het laatst gebelde nummer uit het geheugen van je (mobiele) telefoon wist. Als je niet weet hoe dat moet, bel dan in een telefooncel of met de telefoon van een vriend of vriendin.

In overleg
We zijn er om je zo goed mogelijk te helpen. Samen met jou bepalen we de vervolgstappen. We kunnen je in contact brengen met hulpverleners bij jou in de regio. En, als je dat wilt, nemen we contact op met de politie.

Je hoeft je naam niet te zeggen
Wat je ons vertelt, blijft geheim zolang jij dat wilt. Als jij wilt dat wij actie ondernemen, hebben we je toestemming nodig om gegevens aan andere hulpverleners en de politie door te geven.

Je krijgt een advies
We hebben met heel veel slachtoffers van huiselijk geweld gesproken. We kunnen daarom goed inschatten wat in jouw situatie het beste is om te doen. Met een advies kun je vaak al veel bereiken.

Of we zoeken hulp
Als jij dat wilt, gaan we op zoek naar hulpverleners bij jou in de omgeving die voor een oplossing kunnen zorgen. Of, als het nodig is helpen we je met het maken van een plan voor je eigen veiligheid en die van eventuele kinderen in je gezin. Want veiligheid is altijd het belangrijkste.

Wie krijg je aan de telefoon?
Het telefoonnummer van het Steunpunt Huiselijk Geweld is voor iedereen die te maken krijgt met huiselijk geweld. Er werken ervaren hulpverleners die je situatie goed begrijpen. Ze geven je advies en kunnen je in contact brengen met de hulpverleners in de regio die jou het best kunnen helpen.

Je kunt ons altijd bellen
We hebben één landelijk telefoonnummer: 0900 - 126 26 26 (vijf cent per minuut). Als je belt vragen we je om je postcode in te toetsen. Daarmee kom je vanzelf uit bij het steunpunt bij jou in de regio. Bel je buiten kantooruren, dan kan het voorkomen dat we je doorverwijzen naar een ander telefoonnummer. Ben je in direct gevaar, aarzel dan niet en bel 112.

Steunpunten in jouw regio
Wil je weten waar bij jou in de buurt een steunpunt is? Via het overzicht van steunpuntenper provincie kun je gemakkelijk een steunpunt in de buurt vinden en zien wanneer je er terecht kunt.

Als je toch nog twijfelt
Er is geen enkele reden om toe te laten dat iemand jou iets aandoet, ook al is het je partner, je vriend, vriendin, of je kind. Toch kunnen we ons voorstellen dat het moeilijk is om te bellen.

Omdat je niet bij je partner weg wilt
Als je ons belt, betekent dat niet dat je automatisch bij je partner of vriend(in) weg moet. Vaak wordt de situatie beter met hulp voor jullie allebei. Maar het kan ook zijn dat je juist wél weg wilt bij je partner. Jijzelf bent de enige die dat bepaalt.

Omdat je bang bent voor wat er gaat gebeuren
Als jij te maken hebt met huiselijk geweld, bedenk dan dat we er voor jou zijn. We luisteren naar je, geven je advies, of brengen je, als je dat wilt, in contact met hulpverleners bij jou in de regio. Dat zijn ervaren mensen die de situatie begrijpen.

Omdat je je schaamt
Huiselijk geweld komt helaas veel voor in Nederland. Het is zelfs de meest voorkomende vorm van geweld. Je bent dus niet de enige die het overkomt. Er is dus niets om je voor te schamen.

Bron: Steunpunt Huiselijk Geweld

http://shginfo.nl/slachtoffer
Inzicht als Uitweg..

Gebruikersavatar
Minerva
Berichten: 17643
Lid geworden op: 28 aug 2006 21:04
Locatie: Breda
Contacteer: Website Google+ Twitter

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

Getuige of omstander ?

Wat kun je doen als iemand in je omgeving door zijn of haar partner wordt geslagen? Als je vermoedt dat iemand in je familie wordt uitgebuit of wordt gedwongen tot seks? Als getuige van huiselijk geweld is het vaak moeilijk om in te schatten hoe en of je kunt helpen. Daarvoor bel je met het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Wat is huiselijk geweld?
In een situatie van huiselijk geweld is er vaak herrie, ruzie, wordt er iemand mishandeld of uitgescholden. Ook komt het voor dat er psychische druk wordt uitgeoefend. Er wordt bedreigd, gestalkt of er worden dingen verboden. Ook afpersing en seksueel misbruik komen voor. Als hier de partner, een (ex-)vriend, kind of familielid verantwoordelijk voor is, dan is er sprake van huiselijk geweld.

Vraag altijd om advies
Huiselijk geweld is strafbaar. Bellen is daarom altijd verstandig. Ook als je niet zeker weet of het wel zo ernstig is. Huiselijk geweld stopt niet vanzelf. Het is belangrijk dat iemand iets doet om slachtoffers en plegers te helpen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan je adviseren. Ook hebben we contacten met hulpverleners in de regio die kunnen helpen als dat nodig is.

Je kunt ons altijd bellen
We hebben één landelijk telefoonnummer: 0900 - 126 26 26 (vijf cent per minuut). Als je belt vragen we je om je postcode in te toetsen. Daarmee kom je vanzelf uit bij het steunpunt in jouw regio. Bel je buiten kantooruren, dan kan het voorkomen dat we doorverwijzen naar een ander telefoonnummer. Bellen kan altijd anoniem. Is er direct gevaar, aarzel dan niet en bel 112.

Geef de folder
Wil je zelf iets doen, dan kun je altijd verwijzen naar deze website. Je kunt ook de folder of flyer uitprinten voor iemand die slachtoffer is van huiselijk geweld, of voor iemand die zich schuldig maakt aan huiselijk geweld. Dit kan een eerste stap naar een oplossing zijn.

Je kunt voor jezelf ook een flyer bekijken en/of printen.
http://shginfo.nl/doc/folders/nl/flyer_nl.pdf
Inzicht als Uitweg..

Gebruikersavatar
Minerva
Berichten: 17643
Lid geworden op: 28 aug 2006 21:04
Locatie: Breda
Contacteer: Website Google+ Twitter

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishandehttp://www.watkanikdoen.nl

U kunt altijd iets doen

Vermoedt u kindermishandeling in uw omgeving, dan is er altijd iets dat u kunt doen.

Bel het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) anoniem voor advies via 0900-123 123 0. De medewerker aan de telefoon bespreekt de situatie met u en bepaalt wat de volgende stappen zijn. Als het nodig is kunt u een melding doen van kindermishandeling.

Sta open voor signalen van kindermishandeling. Als u het gevoel heeft dat er 'iets' aan de hand is, klopt dat vaak ook. U bent waarschijnlijk niet de enige die iets ziet, maar misschien wel de eerste die wat doet.

Praat met iemand uit uw eigen omgeving over uw vermoeden. Bijvoorbeeld een vriend(in), kennis, buurtgenoot, leraar, collega of familielid. U kunt ook contact opnemen met de Stichting Korrelatie via 0900 -1450 (15 cpm). Of praat met mensen waar u zelf bekend mee bent, bijvoorbeeld op school, bij het consultatiebureau of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Praat met het kind zelf of met de ouders. Besef u dat kindermishandeling vaak het gevolg is van onmacht. U kunt al helpen door er te zijn voor het gezin. Of door het kind een luisterend oor te bieden.


Voor jongeren: http://www.watkanikdoen.nl/voor-jongeren
Inzicht als Uitweg..

Ratgevallen

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

Wat ik mis bij RiHG is: slachtoffer wat daar de signalen van zijn, de dader lijkt weer alle aandacht te krijgen hieraan. Ik heb zelf een vragenlijst opgesteld die meer dan 80 vragen omvat om zowel fysiek als psychisch geweld te detecteren, waarbij ook strikvragen voor het slachtoffer m.b.t. hoe het slachtoffer zich voelt voor het geval het gaat om een simulant(e).

Ik zit hier niet in, schrik echter van de subjectiviteit van het RiHG formulier...

Gebruikersavatar
Minerva
Berichten: 17643
Lid geworden op: 28 aug 2006 21:04
Locatie: Breda
Contacteer: Website Google+ Twitter

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

Laat jouw vragenlijst eens zien dan ?
Inzicht als Uitweg..

laila

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

Er wordt wel gezegd dat huiselijk geweld strafbaar is, maar in 9 van de 10 gevallen loopt de geweldpleger ongestraft rond terwijl de slachtoffers in angst blijven leven. Politie kan in de meeste gevallen niets doen tot er daadwerkelijk wat is gebeurt. :roll:


Gebruikersavatar
GeenPijn
Berichten: 5314
Lid geworden op: 18 feb 2011 00:51

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

En niet alleen met huiselijk geweld alleen las ik ooit. Die 10% zijn alleen opgelost omdat de daders zichzelf aangaven :lol:
Als je verwacht dat de wereld eerlijk tegen jou is, omdat jij eerlijk bent tegenover de wereld.

Dan hou je jezelf voor gek.

Dat is verwachten dat de leeuw jou niet opeet omdat jij hem niet opeet.

time2reflect

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

En het zijn juist die lijstjes die ervoor zorgen dat de grootste gekken nog rondlopen.....

Gebruikersavatar
CrazyInTheHEad
Berichten: 62
Lid geworden op: 16 aug 2015 03:37

Re: Risicotaxatie en info Huiselijk Geweld en Kindermishande

at als je van je partner partner dus dan gemot en gestampt wordt en je als slachtoffer schade gaat brengen, dingen die niet meteen opvallen (de agressor zijn/haar tandenborstel gebruiken om de wc mee schoon te maken, o met zijn favoriete hemd afval gaan doorzoeken omdat je iets kwijt bent en denkt dat je het misschien hebt weggegooid,...)?
Het slachtoffer is dan toch ook agressor...?

Terug naar “Eenzaamheid, relaties & seksualiteit”