Dopamine bepaalt werklust

Geen zin om te werken? Misschien kun je er wel niets aan doen. De manier waarop je hersenen met dopamine omgaan, lijkt namelijk te voorspellen of je een harde werker bent of niet.
Op iedere werkvloer zijn er mensen die altijd gedreven zijn en mensen die het wat meer rustig aan doen. Dit onderzoek laat zien dat de variatie in motivatie deels wordt veroorzaakt door de dopaminesystemen in onze hersenen”, legt onderzoeker Michael Treadway van het McLean Hospitatal en de Harvard Medical School uit.

Dopamine staat bekend als chemische stof die een rol speelt bij beweging, motivatie en beloning. Eerder onderzoeken wezen ook al uit dat het manipuleren van dopamine de keuze tot hard werken voor een beloning beïnvloedt. Treadway keek samen met zijn collega’s naar de van nature aanwezige variatie in dopamine bij mensen.

Hiervoor bestudeerden zij 25 gezonde mannen tussen de 19 en 29 jaar. De mannen voerden verschillende simpele en ingewikkelde testjes uit. De beloning varieerde hierbij van 1 tot 4 dollar. Daarnaast maakten de onderzoekers PET-scans van de hersenen van de deelnemers. Op die manier konden ze de hoeveelheid dopamine in de hersenen bekijken.
Bij de deelnemers die hard werkten was sprake van meer dopamine in gebieden die van belang zijn voor beloning en motivatie. De deelnemers die minder gemotiveerd waren hadden juist meer dopamine in de hersengebieden voor emotie en risicoperceptie. De laatste groep was meer gefocust op de ‘kosten’ van het werken.

De resultaten bieden aanknopingspunten voor de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met motivatieproblemen zoals depressie en ADHD. Een verschil in dopamine kan bijvoorbeeld de reden zijn waarom niet iedereen even goed op een geneesmiddel reageert.

Hiervoor bestudeerden zij 25 gezonde mannen tussen de 19 en 29 jaar. De mannen voerden verschillende simpele en ingewikkelde testjes uit. De beloning varieerde hierbij van 1 tot 4 dollar. Daarnaast maakten de onderzoekers PET-scans van de hersenen van de deelnemers. Op die manier konden ze de hoeveelheid dopamine in de hersenen bekijken.
Bij de deelnemers die hard werkten was sprake van meer dopamine in gebieden die van belang zijn voor beloning en motivatie. De deelnemers die minder gemotiveerd waren hadden juist meer dopamine in de hersengebieden voor emotie en risicoperceptie. De laatste groep was meer gefocust op de ‘kosten’ van het werken.
De resultaten bieden aanknopingspunten voor de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met motivatieproblemen zoals depressie en ADHD. Een verschil in dopamine kan bijvoorbeeld de reden zijn waarom niet iedereen even goed op een geneesmiddel reageert.

Bronvermelding:
Dopamine bepaalt werklust

Burn-out nu aantoonbaar in de hersenen

Burn-out, één van de zogenaamde ongedifferentieerde somatoforme stoornissen, wordt gekenmerkt door klachten zoals vermoeidheid, hoofd- en nekpijn, prikkelbaarheid en concentratieproblemen. De klachten hangen meestal samen met langdurige overbelasting en spanningen in de werksituatie.
In een studie van de Radboud universiteit Nijmegen in samenwerking met HSK en Brainclinics Diagnostics, werden voor het eerst verschillen gevonden tussen het brein van patiënten met een burn-out en gezonde proefpersonen. Dit is bijzonder, want eerder was een burn-out niet objectief vast te stellen. Sommige burn-outklachten lijken op symptomen van een depressie of chronische vermoeidheid (CVS), wat voor onduidelijkheid zorgt. In sommige landen, waaronder Amerika, wordt de diagnose burn-out dan ook nog niet erkend.

De proefpersonen die aan de studie meewerkten, kregen diverse neuropsychologische en EEG-onderzoeken. Hieruit bleek onder andere dat mensen met een burn-out moeite hebben informatie automatisch te verwerken. Zij moeten dit dus bewuster doen, wat een grotere mentale inspanning vergt. Dit verklaart mogelijk de geestelijke vermoeidheid die bij burn-out patiënten veel voorkomt. De combinatie van de gevonden EEG-veranderingen is uniek voor burn-out, en vormt dus een objectieve maat voor het vaststellen hiervan.

De onderzoekers benadrukken dat dit een eerste onderzoek is, en dat verder onderzoek bij een groter aantal proefpersonen nodig is.

Bron: Radboud Universiteit Nijmegen

Geweld en bedreiging op de werkvloer verhoogt de kans op depressie

Dit verhoogde risico geldt voor zowel mannen als vrouwen. Ook de kans op stress-gerelateerde klachten neemt hierdoor toe, zo blijkt uit Deens onderzoek.

De onderzoekers gingen het beroep van 14.166 mensen tussen de 18 en 65 jaar na, die waren behandeld voor stemmings- of stressgerelateerde stoornissen. Dit beroep en de mate van geweld die hierbij plaatsvond, werd vergeleken met het werk van 38.000 mensen zonder psychiatrische problemen.

Blootstelling aan geweld en bedreigingen op het werk bleek samen te hangen met een significant hoger risico op zowel depressie als stress. Geweld en bedreigingen werden voornamelijk ervaren door mensen werkzaam in de gezondheidszorg, het onderwijs en de hulpverlening. Cliënten, leerlingen, klanten, of patiënten bleken het vaakst de bron van ergernis of confrontaties te zijn. Daarnaast ervaarde 5 procent van de participanten bedreigingen en gewelddadig gedrag van hun leidinggevenden, collega’s of ondergeschikten.

De onderzoekers wijzen naar aanleiding van dit onderzoek op het belang van preventie en verminderen van geweld en bedreigingen op het werk. 

(Journal of Epidemiology and Community Health, september 2006)

Maakt geld dan toch gelukkig?

Financieel rijkere mensen zijn gelukkiger dan mensen die minder geld hebben, met name wanneer zij meer geld verdienen dan leeftijdgenoten. Dit concludeert onderzoeker G. Firebaugh naar aanleiding van zijn onderzoek dat tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Sociological Association gepresenteerd is.Het onderzoek richtte zich op het effect van het inkomen op het geluksgevoel van mensen. Hierbij is gekeken of dit effect veroorzaakt wordt door de dingen die mensen met dat geld kunnen kopen (het absolute inkomenseffect) of doordat mensen het eigen inkomen vergelijken met dat van anderen (het relatieve inkomens-effect). De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van data met betrekking tot de leeftijd, het totale familie-inkomen en het ervaren geluks-gevoel van 20- tot 64-jarigen.Ondanks dat er sprake blijkt te zijn van zowel relatieve als absolute inkomenseffecten, toont het onderzoek een sterker relatief inkomenseffect aan. Kortom, het relatieve inkomen (ten opzichte van leeftijdgenoten) heeft een grotere invloed op het geluksgevoel van mensen dan de spullen die men met dat geld kan kopen. Zelfs nadat er gecontroleerd is voor gezondheid, opleiding, effecten van het ouder worden en burgerlijke staat blijkt; hoe hoger het inkomen van anderen in dezelfde leeftijdsgroep, hoe lager het geluksgevoel.Vergeet echter ook uw fysieke gezondheid niet! Dit blijkt namelijk de beste voorspeller voor geluk te zijn, gevolgd door inkomen, opleiding en burgerlijke staat. Geld alleen is dus nog geen garantie voor geluk.

(American Sociological Association)

Overuren en lange werkdagen verhogen de kans op verwondingen en ziekte

Werkt u regelmatig over of heeft u lange werkdagen? Dan loopt u volgens Amerikaans onderzoek een groter risico op werkgerelateerde verwondingen en ziekte, ongeacht het soort werk dat u doet.De onderzoekers hebben data van ruim 5100 werkgerelateerde ongelukken en ziekten, variërend van stress en snijwonden tot verbrandingen en spierverrekking, geanalyseerd. Hieruit bleek dat mensen die overuren maakten 61% meer kans hadden op een verwonding of ziekte dan mensen die niet overwerkten. Daarnaast bleek een werkdag van meer dan twaalf uur de kans hierop met 37% te verhogen en met 23% bij een werkweek van minstens zestig uur. Een eventueel lange reistijd van en naar het werk bleek geen invloed te hebben.Met deze resultaten ondersteunt dit onderzoek de hypothese dat lange werkdagen ongevallen op het werk kunnen doen toenemen door bijvoorbeeld vermoeidheid en stress te veroorzaken dan wel te verergeren. (Occupational and Environmental Medicine, september 2005)

Stap terug op maatschappelijke ladder grotere impact op welzijn mannen

Een verlaging van de socio-economische status heeft meer invloed op de algehele gezondheid van mannen dan van vrouwen.Vrouwen blijken twee keer zoveel kans te hebben ooit in hun carrière een stap terug te moeten doen op de maatschappelijke ladder dan mannen. Toch blijkt uit onderzoek dat vrouwen in die situatie minder problemen ervaren met hun psychisch welzijn.Het onderzoek richtte zich op 503 deelnemers geboren in 1947, die allen een gezondheidsvragenlijst invulden. Deze vragenlijst bevatte 28 items met onder andere betrekking op stress, angst, gemoedstoestand en zelfmoordgedachten. Uit de resultaten bleken mannen die tijdens hun carrière ooit een stap terug hebben moeten doen vier keer zoveel kans te hebben op depressieve gevoelens op de leeftijd van 50 jaar dan mannen van dezelfde leeftijd waarvan de sociale status juist verhoogd was. Bij vrouwen had de eventuele verandering in status (hoger dan wel lager) geen effect op hun psychisch welzijn.De onderzoekers waarschuwen er echter wel voor deze resultaten niet te snel te generaliseren naar andere populaties. Zo zouden deze bevindingen wellicht verklaard kunnen worden door de toen (prominenter) aanwezige tendens dat mannen kostwinners waren, waarbij mannen een groot deel van hun zelfvertrouwen haalden uit hun carrière. Vrouwen haalden daarentegen vaak ook voldoening uit sociale bezigheden naast hun werk, zoals hun kinderen en vriendschappen. Bij latere generaties zullen misschien andere resultaten gevonden worden. Daarnaast noemen de onderzoekers als mogelijke verklaring dat vrouwen wellicht emotioneel standvastiger zijn in dit soort situaties. (Journal of Epidemiology and Community Health, oktober 2005)