Meeroken kan kinderen leerproblemen geven

Onderzoek in de VS geeft aan dat ook kinderen die blootgesteld zijn aan een minimale hoeveelheid sigarettenrook problemen ondervinden bij het lezen, rekenen en logisch redeneren in tegenstelling tot kinderen die niet regelmatig die rook inademen.Onderzoekers gingen bij 4.400 kinderen (van 6-16 jaar) na of er in hun bloed cotinine (afbraakproduct van nicotine) te vinden was en of ze regelmatig aan sigarettenrook waren blootgesteld. Daarnaast bepaalden ze de cognitieve mogelijkheden.

Men constateerde dat hoe hoger het cotininegehalte in het bloed was, hoe groter de achteruitgang van de cognitieve vaardigheden.

In de VS zou 85% van de kinderen te meten hoeveelheden cotinine in het bloed hebben. Cijfers uit ons land wijzen uit dat 22% van kinderen en pubers thuis blootgesteld wordt aan roken.

Passief meeroken is in eerder wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan hogere risico’s op kinderastma, oorontsteking, ademhalingsproblemen en wiegedood. Gebrek aan vitamine C kan hier mee te maken hebben.

(Onderzoek: Cincinnati Children’s Hospital Medical Center; geen samenvatting aanwezig)

Verband tussen dyslexie en suïcide

Dyslexie is meer dan een leesproblemen. Uit een recent onderzoek komt naar voren dat het ook verandert hoe een jongere denkt over zelfmoord. Adolescenten met dyslexie blijken er namelijk vaker dan mensen zonder leesstoornis aan denken om zelfmoord te plegen.

19% van de bijna 100 onderzochte studenten met leesmoeilijkheden dacht aan zelfdoding of had pogingen ertoe ondernomen, tegenover 5% van de studenten zonder leesproblemen.

De onderzoekers denken dat de veranderingen die je door moet maken bij het opgroeien tot volwassene nog moeilijker kunnen zijn voor jongeren met leerstoornissen. Door de leerproblemen ontstaat er meer twijfel over opleidingsmogelijkheden en banen. Ook leiden de slechte cijfers op school vaak tot gevoelens van angst en depressiviteit of pestgedrag. Het komt erop neer de adolescent met ernstige leesproblemen te maken krijgt met veel teleurstellingen.

Die frustratiegevoelens zijn het best te bestrijden door zo vroeg als dat kan de leerproblemen te erkennen. De kinderen en jongeren moeten geïnformeerd worden over hun leesproblemen en de moeilijkheden die ze kunnen gaan tegenkomen. Via goede informatie moet toegewerkt worden naar acceptatie van de gevolgen van de dyslexie.

Onderzoekers zijn het nog altijd niet met elkaar eens over de definitie van dyslexie, maar dat doet er niet toe: is er een leesprobleem, dan moet daaraan worden gewerkt. Hoe vroeger de diagnose dyslexie er is, hoe beter. Ook werken aan leesmotivatie is altijd waardevol. Als een kind met dyslexie leesplezier ontdekt, is hij gemotiveerd om door te zetten.

(Bron: ABC-news)

Oorzaak dyslexie bijna duidelijk

Het wordt steeds aannemelijker dat er een test komt die voorafgaand aan het naar school gaan aan het licht brengt welke kinderen aanleg hebben voor dyslexie (ernstige lees- en spellingproblemen).Onderzoek onder 208 gezinnen van kinderen met dyslexie heeft aangetoond dat een gebied op chromosoom 13 (één van de 23 paren van de menselijke chromosomen) sterk samenhangt met de leerstoornis. De onderzoekers stelden de ernst van de leesstoornis vast en correleerden dat met specifieke patronen van de 23 chromosomenparen.

Volgens de onderzoekers wordt nu steeds duidelijker welk gen de leerstoornis veroorzaakt. Ze blijken zeker van hun zaak, maar geven er tegelijkertijd wel bij aan dat er meerdere genen te maken hebben met dyslexie. Tot nu toe is alleen duidelijk op welke chromosoom het gen zich bevindt. Het gen zelf moet nog opgespoord worden, evenals zijn functie.

Het is bijzonder dat er zo’n sterk verband is tussen een genetisch gebied en een complexe stoornis“, concludeert onderzoeksleider Monaco. Als het gen precies gelokaliseerd is, kan een test in een vroeg stadium aanwijzen welke kinderen later grote kans lopen op leesstoornissen, zodat ze al heel vroeg in hun leven speciale hulp kunnen krijgen. Op dit moment is het moeilijk om in een grote klas kinderen de kinderen met dyslexie eruit te pikken. Veel kinderen lijden op dat moment al langere tijd onder de gevolgen van de leerstoornis.

Verband tussen dyslexie en de bloeddruk

Dyslexie komt minder voor in families met een verhoogde bloeddruk. Dat blijkt uit Brits onderzoek, waarin 112 kinderen met dyslexie werden vergeleken met kinderen zonder deze leesstoornis.

Bij de kinderen zonder dyslexie kwamen meer gevallen van hoge bloeddruk in de familie voor dan bij kinderen met dyslexie. Over het algemeen deden kinderen uit families met bloeddrukproblemen het beter op tests voor technisch lezen.

Een bepaald eiwit zou zorgen voor de uitzetting van de bloedvaten. Datzelfde eiwit is ook betrokken bij de uitwisseling van signalen tussen cellen die meer voorkomen bij dyslexie.

(Bron: Archives of Disease in Childhood)